จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสมชาย จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครองอำเภอพรรณานิคม พร้อมคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน ๑ ราย
รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ ๗ ครั้ง จำนวน ๑ ราย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๑๖๐ ราย ได้โลหิต ๖๔,๐๐๐ ซีซี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร