จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 11.30-13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางทำ สามสี อายุ 86 ปี เลขที่ 110 ม.11 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุยากจนป่วยเป้นความดันโลหิตสูง
2.นางตุ่น ศรีสุข อายุ 81 ปี เลขที่ 109 ม.11 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุยากจนป่วยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันสูง
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงินครัวเรือนละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
จำนวน 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์