จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด อ.บ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 72 ราย ได้โลหิตจำนวน 63 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 28,350 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ของบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล
อุตสาหกรรม จำกัด เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี