จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 60 ราย ได้โลหิต
จำนวน 42 ราย/ยูนิต คิดเป็น 18,900 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 9 ราย อวัยวะ 9 ราย และร่างกาย 3 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นอย่างดี

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี