จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางธัญญาลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางมันทนา อาจแก้ว
นางทัศนีย์ สร้างการนอก ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 193 ราย ได้โลหิต จำนวน 83,730 ซีซี ผู้บริจาค
ดวงตา จำนวน 42 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 42 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น