จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นางนัยนา ยอดระบำ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมี นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาราชการแทนนายอำเภอ
โพนนาแก้ว พร้อม นางสาวสรยา แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงสือ นางสาวกาญจนา ใยวังหน้า สมาชิกสภาจังหวัดสกลนครเขตอำเภอโพนนาแก้ว
เจ้าหน้าที่และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอโพนนาแก้ว ร่วมรับบริจาคโลหิต ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก มีผู้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต
ครบ ๗ ครั้ง จำนวน ๑๑ ราย ได้ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๑๓๙ ราย ได้โลหิต ๕๕,๖๐๐ ซีซี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร