จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. อาคารร้อย บก.ป.พัน 102 กองพลทหารที่ 2 รักษาพระองค์ (พื้นที่ ข)
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 65 ราย ได้โลหิตจำนวน 24 ราย/ยูนิต คิดเป็น 10,800 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บังคับบัญชา และทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พื้นที่ ข) เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอขอบพระคุณ
ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี