จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นางอุทุมพร พ่วงทิพกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
นายอำเภอเมืองสกลนคร และนางนัยนา ยอดระบำ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน ๑ ราย อวัยวะ จำนวน ๒ ราย ผู้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ ๗ ครั้ง จำนวน ๕ ราย ครบ ๒๔ ครั้ง จำนวน ๓ ราย
มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๑๒๙ ราย ได้โลหิต ๕๑,๖๐๐ ซีซี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร