จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 62 ราย คิดเป็นปริมาณ 24,800 ยูนิต โดยมีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย บริจาค อวัยวะ จำนวน 3 ราย และบริจาครางกาย จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี