จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
มีผู้มาบริจาค ๑๓๒ ราย ได้โลหิตจำนวน ๘๙ ยูนิต (๓๕,๖๐๐ ซีซี)

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง