จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 179 ราย 80,550 ซีซี บริจาคอวัยวะ 16 ราย
บริจาคดวงตา 16 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ