จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร รวมมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน
๑๖๘ ราย ได้โลหิต จำนวน ๖๗,๒๐๐ ซีซี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร