จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน, จิตอาสาสภากาชาดไทย, จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และประชาชนชาวอำเภอกะพ้อ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต
ทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๗ ราย สามารถรับบริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น จำนวน ๘๗ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๘๗ ยูนิต แบ่งเป็น โลหิต กรุ๊ป A จำนวน ๒๖ ราย
โลหิต กรุ๊ป B จำนวน ๒๑ ราย โลหิต กรุ๊ป O จำนวน ๓๓ ราย และโลหิต กรุ๊ป AB จำนวน ๗ ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการบริจาคดวงตา และอวัยวะแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธา ทั้งนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน ๒ ราย และอวัยวะ จำนวน ๒ ราย ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี