จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอขามทะเลสอ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 165 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 135 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 30 ราย

 จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา