จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 73 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 54 ยูนิต
ผู้บริจาคฯ ไม่ได้ 19 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา