จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีเกทเทคโนโยี (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 159 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 130 ราย ผู้บริจาคฯ ไม่ได้
29 ราย ได้โลหิต 52,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา