จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลโคกกรวด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 106 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 85 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 21 ราย ได้โลหิต
34,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา