จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองบุญมาก มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 228 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 188 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 40 ราย ได้โลหิต
75,200 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา