จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอพิมาย มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 263 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 228 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 35 ราย ได้โลหิต 91,200 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา