จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอโชคชัย มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 177 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 138 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 39 ราย ได้โลหิต 55,200 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา