จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอนครไทย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 191 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น
จำนวน 78,850 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 26 ราย และอวัยวะ จำนวน 23 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก