จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางจันทนา ประเสริฐกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้บริจาคโลหิต
ทั้งสิ้น จำนวน 178 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 72,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และอวัยวะ จำนวน 28 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก