จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ทา อำเภอแม่ทา มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 62 ราย เป็นโลหิต 22,900 ซี.ซี. ขอขอบคุณนายอำเภอแม่ทา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
การบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน