จังหวัดสุริทร์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น เหล่ากาชาดจังหวัดสุริทร์ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี โดยนางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิตอำเภอชุมพลบุรี ได้โลหิต
จำนวน 176 ราย ได้ดวงตาจำนวน 3 ราย ได้อวัยวะจำนวน 3 จำนวน

จังหวัดสุริทร์
จังหวัดสุริทร์
จังหวัดสุริทร์
จังหวัดสุริทร์