จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำโดยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ มีผู้บริจาคจำนวน 72 ราย คิดเป็นประมาณโลหิต 32,400 ซีซี เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล
ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี