จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ที่ว่าการอำเภอเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอเต่างอย และคณะ ร่วมรับบริจาคโลหิต
มีผู้บริจาคโลหิตรับเข็มที่ระลึกครบ 7 ครั้ง จำนวน 5 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 57 ราย ได้โลหิต 22,800 ซีซี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร