จังหวัดตราด

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ท่าน ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด)
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 89 ราย ได้ยอดโลหิตรวม 31,150 CC. มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด