จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 23 ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 2 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย
และอวัยวะ 4 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี