จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 96 คน ได้โลหิต 72 ราย คิดเป็น
โลหิต 28,800 ซีซี ไม่ผ่านคัดกรอง 24 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 12 ราย บริจาคอวัยวะ 12 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ