จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและโรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ. หอประชุมที่ว่าการ อ.บ้านไร่ ผลการปฎิบัติงาน
ได้รับโลหิตจำนวน 136 ยูนิต 54,400 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย ร่างกายจำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี