จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัททวีกิจ
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๗,๒๐๐ ซี.ซี. ดวงตา จำนวน ๕ ราย
และอวัยวะ จำนวน ๖ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์