จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มณฑล
ทหารบกที่ ๒๖ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๘๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๒๕,๒๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์