จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอดอนจาน เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้ง 18 อำเภอ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 151 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 11 ราย ในการออกหน่วย
บริการฯ ครัั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอดอนจาน เป็นอย่างดียิ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์