จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
ฅและอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 53 ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 7 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงดา 9 ราย
และอวัยวะ 8 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี