จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบุญวัฒนา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 208 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 162 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 46 ราย ได้โลหิต 64,800 ซี.ซี.

 จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา