จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์
นายกกิ่งกาชาดอำเภอสากเหล็กและคณะ  ออกรับบริจาคโลหิตจากประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสากเหล็ก  ณ  หอประชุมอำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ยอดผู้ร่วมบริจาคโลหิต 144 คน ได้โลหิต 144 ถุง ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 62,300 ซีซี มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา 11 ราย บริจาคอวัยวะ 4 ราย ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคนั้น จะถูกนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร