จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอชำนิ ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๙๑ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๖,๔๐๐ ซี.ซี. ดวงตา ๔ ราย และอวัยวะ ๔ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์