จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอกระสัง ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๒๘๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๘๖,๔๐๐ ซี.ซี. ดวงตา ๑๑ ราย และอวัยวะ ๑๑

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์