กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้
นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์ นางสุวัน แก้วดวงดี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ  พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ ณ อบต บ้านว่าน อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๒๑ ราย ได้โลหิต
จำนวน ๘,๔๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๕ ราย และอวัยวะ ๕ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ