จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.  คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาด
อำเภอพรหมบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน หอประชุมอำเภอพรหมบุรี ได้โลหิตทั้งสิ้น
จำนวน 63 ราย ณ หอประชุมอำเภอพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี