จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอด่านขุนทด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 408 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 300 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 108 ราย ได้โลหิต
120,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา