จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราถบพิตร ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
142 ราย ได้โลหิต จำนวน 63,900 ซีซี ดวงตา 3 ราย อวัยวะ 5 ราย และร่างกาย จำนวน 22 ราย ในการนี้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล นางมาลา หาญสวัสดิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และอาจารย์กฤษณะ กลัดแดง อาจารย์เยาวมาลย์ น้อยใหม่
คณะอาจารย์จากพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมปลูกดอกบัวพันธ์ฉลองขวัญ เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราถบพิตร

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี