จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางดรุณี วัฒนมงคล
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ อำเภอเชียงยืน
ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 136 ราย ได้โลหิตจำนวน 54,400 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 15 ราย

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม