จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางเสาวภา วัชรกาฬ
รองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ได้โลหิต 96 คน (ยูนิต) 43,200 ซีซี บริจาคไม่ได้ 42 ราย แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย และอุทิศร่างกาย 5 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี