จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางพิมพ์ชญาณ์ พงศ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 280 ราย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 1 ราย ในการออกหน่วยบริการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงใจ จากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน
ชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอย่างดียิ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์