จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตสำรองใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 201 ราย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 10 ราย ในการออกหน่วยบริการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงใจ จากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน
ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นอย่างดียิ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์