จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 115 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ
จำนวน 20 ราย ในการออกหน่วยบริการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอห้วยผึ้ง เป็นอย่างดียิ่ง
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์