จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครมอบหมาย
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมี จ.ส.อ.คำนึง พรมพิมพ์
นายอำเภออากาศอำนวย นางวิไลวรรณ พรมพิมพ์ ร่วมบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย ครบ  16  ครั้ง  จำนวน  3  ราย
จำนวน 24 ครั้งจำนวน 2 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 210 ราย ได้โลหิต 84,000 ซีซี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร