จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง จัดประชุมให้ความรู้ด้านบริการโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 11
ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช และธนาคารเลือด โรงพยาบาลตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง