จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางเอมอร ตาตินิจ นางนุชนาฎ เพชรสูงเนิน
ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 106 ราย
ได้โลหิต จำนวน 45,400 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 15 รายและผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 19 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น